Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy o povinném ručení

dle § 23 odst. 4 a 6 zákona o pojistné smlouvě a daného článku Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu a bez jakékoliv smluvní sankce odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. V případě neuplatnění shora uvedeného práva na odstoupení od smlouvy pojistníkem ve shora uvedené lhůtě, zůstává pojistná smlouva platnou a účinnou.

Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy o povinném ručení vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odtečte to, co již ze soukromého pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není osobou shodnou s osobou pojistníka, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

Dále mají pojistitel i pojistník právo od pojistné smlouvy odstoupit za těchto podmínek: pojistitel má právo od pojistné smlouvy odstoupit, pokud pojistník nebo pojištěný zodpoví při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, jestliže by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazu pojistnou smlouvu neuzavřel. Pojistník má právo od pojistné smlouvy o povinném ručení odstoupit, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění. Právo odstoupit od pojistné smlouvy může pojistitel nebo pojistník uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.

Odstoupení od pojistné smlouvy je nutno zaslat písemně na adresu sídla pojistitele.

Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy

Pokud hledáte možnost jak si zařídit povinné ručení opravdu výhodně, pak je třeba hledat nejlevnější povinné ručení na internetu a to najdete zde právě pod odkazem nejlevnější povinné ručení, kde je na právě zde online schované.

A mnoho druhů pojištění a výpočty jejich cen najdete na webu kalkulačka.eu

Pokud chcete rychlé a kvalitní informace o zákonném pojištění vozidel pak zde si můžete vybrat z několika tipů, které vás dovedou až ke zdroji. Začneme obecnými informacemi o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel tzv.Povinné ručení. Online se můžete dozvědět o cenách, sazbách, a specifických případech v poradně, statistikách či o skutečných případech ze života. Temperamentní Povinné ručení Generali z Itálie nabízí např. v ceně pojištění střetu se zvěří, Povinné ručení Wustenrot jde svou cestou a téměř vždy se něčím odlišuje od konkurence, co by váa mohlo zajímat. Povinné ručení ČSOB má v nabídce zahrnuté Úrazové pojištění řidiče. Pokud chcete Pronájem bytů bez realitky, pak využijte tohoto odkazu a nebudete platit provizi.